Servicii

Calitatea
In vederea alinierii prestari serviciilor la standardele calitative societatea noastra are implementat sistemul de management integrat al calitatii SREN ISO 9001, sistemul de management de mediu SREN ISO 1400.

Utilizand materii prime si produse de calitate de la furnizori cu un sistem al callitatii certificat, lucrand cu personal calificat, dupa o documentatie tehnica bine intocmita, societatea noastra a reusit sa se afirme pe piata interna cu produse si servicii de calitate.

Pentru buna desfasurare a activitatii la obiectivele apartinand beneficiarului, mentionate in caietul de sarcini, vom executa prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, prin mijloace chimice, in conformitate cu prevederile legale:

 • Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Ordinul OMS nr. 536/1997
 • Legea nr. 98/1994 si Legea nr. 344/2002 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la nonrmele legate de igiena si sanatatea publica.
Cerinte privind sanatatea si protectia vietii oamenilor
In procesul de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, nu vom utiliza substante care, in anumite conditii, provoaca incendii sau explozii.

Personalul autorizat pentru realizarea prestatiilor DDD, va fi instruit de conducatorul coordonator, la sediul beneficiarului din punct de vedere profesional si al respectarii normelor de PM, PSI, sanatate si securitate in munca si a normelor interne ale beneficiarului inclusiv verificarea starii fizice si psihice pe parcursul derularii prestatiei.

Personalul care executa dezinsectie, dezinfectie si deratizare, este atestat de Directia de Sanatate Publica.

Substantele si materialele utilizate respecta prevederile legale in vigoare referitoare la utilizarea corecta a substantelor biocide.

Accesul echipei de lucru in zonele ce urmeaza a ñi tratate se va face numai insotita de persoana imputernicita de Autoritatea contractanta.

Cerinte privind mediul inconjurator:
 • In scopul prevenirii poluarii mediului vom respecta prevederile legale, respectiv OUG 195/2005 privind protectia mediului, OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, Legea nr. 655/2001 privind protectia atmosferei cu modificarile si completarile ulterioare.
 • De asemenea in prestatiile DDD vom folosi substante care nu sunt toxice pentru om si mediu inconjurator in conformitate cu Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata si completata de legea 263/2005.
Substantele si materialele utilizate in procesul de dezinsectie si deratizare indeplinesc urmatoarele conditii:
• nu miros urat si care sa persiste timp indelungat.
• nu degradeaza suprafetele cu care intra in contact imediat sau in timp.
• nu se vor folosi mijloace sau metode care sa duca la degradarea suprafetelor.
• nu sunt folosite substante care in anumite conditii ar putea da nastere la incendii sau explozii.
• nu vom folosi materiale sau substante care prin actiunea lor in timp sa puna in pericol sanatatea personalului propriu sau cel de la locul de munca.
• sunt nominalizate in registrul national al produselor biocide.
• substanta activa a insecticidului are actiune de soc si actioneaza prin contact si ingestie.
• nu sunt toxice pentru om si mediu inconjurator.
• vor fi in perioada de valabilitate indicata pe ambalaj fara prelungiri.
• elimina riscul incediilor.

 

Este interzisa deversarea substantelor pesticide in ape statatoare, curgatoare sau in apropierea zonelor de protectie sanitara. Este interzisa poluarea solului cu substante sau ambalajele pesticidelor utilizate.

Societatea noastra are contract incheiat cu o firma de specialitate pentru neutralizarea deseurilor periculoase.

 

Cerinte privind protectia mobilierului si a suprafete/or pereti/or interiori:
ln procesul de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor utiliza numai substante si materiale care nu provoaca degradarea imediata sau in timp, a suprafetelor cu care intra in contact.

Mijloacele sau metodele utilizate nu conduc la degradarea suprafetelor.

 

Programul de calitate.
 1. Asigurarea calitativa a realizarii tratamentelor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, conform graficului de lucrari, pe perioade de timp, stabilit impreuna cu beneficiarul are in vedere, in mod prioritar, ca lucrarile sa fie eficiente, fapt realizabil cu ajutorul eficace atat a substantelor propuse cat si a utilajelor si echipamentelor profesionale utilizate, care au o stare tehnica foarte buna, cu respectarea exigenta si integrala a prevederilor caietului de sarcini referitoare la desfasurarea programului efectiv de lucru.
 1. Echipele specializate formate din agenti prestari servicii DDD atestati de Directia de Sanatate Publica vor fi coordonate de o celula de conducere si coordonare a tratamentului aplicat formata dintr-un cadru tehnic, care va asigura permanent urmarirea derularii lucrarilor, cu consultanta asigurata de un inginer atestat pe probleme fitosanitare si de un medic veterinar.

Acesta va avea ca sarcini:

 • respectarea prevederilor din programul de realizare a tratamentului in ce priveste:
 • dotarea cu echipament adecvat a operatorilor prestatori;
 • conditionarea substantelor de lucru in functie de zona caruia i se adreseaza;
 • verificarea incarcarii cu substanta a echipamentelor;
 • utilizarea eficienta a acestora pentru combaterea tuturor insectelor (zburatoare si taratoare);
 • verificarea, pe parcursul zilei, a modului de efectuare a tratamentului aplicat, cat si a respectarii parametrilor de lucru, normelor de PM, PSI, mediu si dispunerea pe loc a masurilor necesare;
 • gospodarirea si asigurarea modului de depozitare a substantelor si preparatelor in recipienti adecvati conform normelor legale;
 • tinerea permanent a contactului cu reprezentantul Autoritatii Contractante privind desfasurarea programului de lucru;
 • incheierea Procesului Verbal de receptie a lucrarilor si semnarea acestora.
Activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, presupune urmatorul ciclu de operatii:

a) stabilirea obiectivelor unde urmeaza sa se aplice procedura – conform caietului de sarcini.

b) stabilirea materialelor si substantelor ce urmeaza a fi folosite:

Produsele biocide propuse indeplinesc urmatoarele conditii:

 • biocidele se regasesc in Registrul National al Produselor Biocide, intocmit de Ministerul Sanatatii- Comisia Nationala pentru Produse Biocide, avizate pentru profilaxie sanitara;
 • produsele vor avea inscriptionate pe ambalaje perioada de valabilitate;
 • nu necesita scoaterea personalului din spatiile de lucru, decat pe durata tratamentului;
 • biocidele propuse au actiune de soc; actioneaza prin contact reespectiv ingestie;
 • biocidele se folosesc in doze mici, prezinta toxicitate redusa, fac parte din grupa a-Ill-a de toxicitate;
 • nu au miros neplacut;
 • nu pateaza si nu corodeaza suprafetele pe care se vor aplica;
 • nu provoaca alergii;
 • solutiile preparate vor fi consumate in aceeasi zi;
 • sunt compatibile pentru dispersie in volum ultraredus;
 • ambalajele contaminate rezultate vor fi colectate de societatea noastra si trimise la societatea cu care avem contract incheiat de colectare, transport si eliminare prin incinerare a deseurilor periculoase;
 • biocidele propuse sunt biodegradabile.

 

Se mai pot folosi insecticide conditionate ca gel; capcane ecologice; raticide sub forma de lipici, etc.

c) utilaje si echipamente folosite:

 

d) echipamente de protectie: operatorii societatii noastre au echipament de protectie individuala. Salopetele sunt inscriptionate cu denumirea societatii, pentru a putea fii observati si identificati.

e) confirmarea prestatiei:

Verificarea calitatii lucrarilor executate:

Verificarea calitatii lucrarilor de dezinsectie si deratizare se face de catre persoana responsabila cu asigurarea calitatii lucrarilor din partea prestatorului, persoana responsabila numita din partea beneficiarului care va consemna intr-un proces verbal pentru fiecare gen de lucrare.

Prepararea solutiilor se va face in prezenta Sefului de unitate.

Modul de verificare a calitatii lucrarilor:

lnainte de inceperea lucrarilor, personalul prestatorului si cel al beneficiarului face o estimare a gradului de infestare cu daunatori (insecte si rozatoare) a obiectivului vizat.

Dupa executia lucrarilor, se apreciaza nivelul de infestare (foarte mare, mare, mic, lipsa).

Alte informatii
ln timpul efectuarii deratizarii, dezinfectiei si dezinsectiei operatorii sunt obligati sa poarte echipamente de protectie.

Operatorilor le este interzis consumul bauturilor alcoolice, servitul mesei si fumatul in timpul lucrului.

Responsabilul compartimentului Prestari servicii DDD al SC ACACIA REGULAR CONSULTING SRL coordoneaza activitatea de verificare a modului de furnizare a serviciilor, respectiv verifica prin sondaj calitatea lucrarilor efectuate.

Pentru buna desfasurare a operatiunilor DDD prestatorul va efectua lucrarile numai in prezenta delegatului desemnat de achizitor, care va asista la operatiune, va urmarii dilutia substantelor folosite conform prospectului, se vor desigila ambalajele numai in prezenta delegatului, va deschide si va incuia fiecare incapere dupa efectuarea prestatiei, incheindu-se un proces verbal de receptie.

Prestatorul, in acest caz este exonerat de eventualele sustrageri si deteriorari de bunuri din dotarea unitatii achizitoare.

Operatiile DDD executate de personalul specializat al societatii noastre vor fi realizate pe baza programului de lucru stabilit in comun cu beneficiarul in locurile, datele si orele stabilite prin graficul de lucrari fara perturbarea activitatii normale de lucru, urmare a transmiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre beneficiar.

La receptia lucrarilor se va incheia un proces verbal de receptie intre cele doua parti, se va emite factura fiscala, intocmite conform normelor in vigoare.